Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Preambule

1.1. De hiernavolgende Algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties tussen ons, de commercieel handelende

 

GILDE HANDWERK Macrander GmbH & Co. KG

vertegenwoordigd door GILDE HANDWERK Macrander Verwaltungsgesellschaft mbH

vertegenwoordigd door de directeurs Renée Macrander-Yazdtschi, Hamid Yazdtschi

 

Dingdener Str. 199

46395 Bocholt

 

en de klant.

 

Wij zijn onder de volgende contactgegevens bereikbaar:

 

Tel: +49-2871-188-0

Fax: +49-2871-188-223

E-Mail: club@gildeclowns.de

 

1.2. Taal van het contract is Duits.

 

2. Definities

2.1. Een handelaar (meervoud: handelaren) is ofwel diegene die een commerciële activiteit uitoefent ofwel diegene die de firma van zijn onderneming in het handelsregister laat registreren.

2.2. Een commerciële activiteit is iedere nijverheid, tenware dat de onderneming qua type of omvang geen commercieel vormgegeven bedrijvigheid vergt.

2.3. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschappij met rechtspersoonlijkheid die bij afsluiting van een rechtshandeling haar commerciële of zelfstandige beroepsbezigheid uitoefent.

2.4. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling afsluit voor doeleinden die overwegend noch tot zijn/haar commerciële, noch tot zijn/haar beroepsbezigheid gerekend kunnen worden.

2.5. Een overeenkomst op afstand in de zin van deze Algemene voorwaarden is een contract inzake de levering van waren of dienstverleningen die tussen een ondernemer en een consument middels exclusieve aanwending van telecommunicatiemiddelen afgesloten wordt, tenware dat de contractafsluiting niet in het kader van een voor een transactie op afstand georganiseerd handels- of dienstverleningssysteem geschiedt.

2.6. Telecommunicatiemiddelen zijn communicatiemiddelen die voor het voorbereiden of afsluiten van een contract tussen een consument en een ondernemer zonder gelijktijdige lijfelijke aanwezigheid van de contractpartijen ingezet kunnen worden, in het bijzonder brieven, catalogi, telefoongesprekken, faxen, e-mails alsmede radio-, televisie- en mediadiensten.

2.7. De contracttekst in de zin van deze Algemene voorwaarden is de uit onze internetaanwezigheid blijkende productbeschrijving en de inhoud van de onlinebestelling. De door ons op het internetportaal verzonden bestellingsbevestiging op zichzelf is geen contracttekst, doch bevestigt louter de ontvangst van de bestelling.

2.8. Een schriftelijke tekst is een leesbare verklaring waarin de persoon van de verklaarder wordt genoemd, dewelke op een permanente gegevensdrager is opgeslagen.

2.9. Een permanente gegevensdrager is elk medium dat het de ontvanger mogelijk maakt, een zich op een gegevensdrager bevindende, tot hem persoonlijk gerichte verklaring dusdanig te bewaren of op te slaan dat ze hem gedurende een voor haar doel gepaste tijdsspanne toegankelijk is en geschikt is om de verklaring ongewijzigd weer te geven.

2.10. Schade door gebrek is de schade die erin bestaat dat het koopobject, door toedoen van een gebrek dat middels nakoming achteraf verholpen kan worden, voor de klant een nadeel oplevert in vergelijking met een koopobject zonder gebreken.

2.11. Gevolgschade door gebrek is de schade die niet door een van gebreken wars zijnde nakoming achteraf verholpen wordt en die de klant – ten gevolge van het gebrek dat door nakoming achteraf verholpen kan worden – ondervindt aan andere wettelijke rechten dan aan het koopobject, in het bijzonder aan lichaam, eigendom, bezit en plichten tot vervanging jegens derden.

 

3. Geldigheidsomvang van deze Algemene voorwaarden

3.1. Deze Algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor alle contracten, leveringen en overige prestaties.

3.2. Andersluidende of hiervan afwijkende voorwaarden erkennen wij niet.

3.3. Ze gelden indien de klant handelaar is ook voor alle toekomstige zakelijke relaties, ook indien ze niet nogmaals nadrukkelijk overeengekomen worden.

3.4. Wij hebben te allen tijde het recht deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Klanten hebben het recht zich tegen een dergelijke wijziging te verzetten. Indien het verzet niet in de vorm van een schriftelijke tekst binnen vier weken na bezorging van de kennisgeving van wijziging plaatsvindt, treden voornoemde Algemene voorwaarden overeenkomstig de wijziging in werking. Bij aanvang van de termijn worden klanten er in een schriftelijke tekst op gewezen dat de kennisgeving van wijziging als aanvaard geldt indien niet binnen vier weken verzet plaatsvindt.

 

4. Informatie omtrent herroeping

4.1. Recht op herroeping

Consumenten hebben bij een overeenkomst op afstand het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen van die dag af waarop de consument – dan wel een door hem aangeduide derde die niet de transporteur is – in geval van een koopcontract: de waren in bezit heeft genomen; in geval van een contract over meerdere waren die de consument in het kader van een collectieve bestelling besteld heeft en die gescheiden geleverd worden: de laatste waar in bezit heeft genomen; dan wel, in geval van een contract over de levering van een waar in meerdere deelverzendingen of stukken: de laatste deelverzending of het laatste stuk in bezit heeft genomen.Teneinde hun recht op herroeping uit te oefenen, moeten consumenten ons,

 

GILDE HANDWERK Macrander GmbH & Co. KG

vertegenwoordigd door GILDE HANDWERK Macrander Verwaltungsgesellschaft mbH

vertegenwoordigd door de directeurs Renée Macrander-Yazdtschi, Klaus Theel, Hamid Yazdtschi

 

Dingdener Str. 199

46395 Bocholt

Telefoon: +49-2871-188-0

Fax: +49-2871-188-223

E-Mail: club@gildeclowns.de

 

middels een duidelijke verklaring (bv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren omtrent hun besluit, dit contract te herroepen.

 

Consumenten kunnen hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat evenwel niet voorgeschreven is.

 

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat consumenten de mededeling aangaande hun uitoefening van het recht tot herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzenden.

 

4.2. Gevolgen van de herroeping

Indien consumenten dit contract herroepen, dienen wij hun alle betalingen die wij van hen ontvangen hebben inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die ontstaan zijn doordat consumenten een andere soort levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering gekozen hebben) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen van die dag af terug te betalen waarop de mededeling aangaande hun herroeping van dit contract door ons ontvangen werd. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat consumenten bij de oorspronkelijke transactie aangewend hebben, tenware dat met hen nadrukkelijk iets anders overeengekomen werd; in geen geval worden de consument wegens deze terugbetaling kosten aangerekend.

 

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de waren weer ontvangen hebben of totdat consumenten hebben aangetoond dat ze de waren hebben teruggestuurd, naargelang wat het vroegere tijdstip is.

 

Consumenten moeten de waren onverwijld naar ons terugsturen of aan ons overhandigen en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen van die dag af waarop zij ons omtrent de herroeping van dit contract inlichten. De termijn is nageleefd indien consumenten de waren vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzenden.

 

Consumenten dragen de rechtstreekse kosten voor de retourzending van de waren. De kosten worden bij waren die niet in pakketten verzonden kunnen worden op ten hoogste ongeveer € 150,00 geschat.

 

Consumenten dienen enkel voor een eventueel waardeverlies van de waren in te staan indien dit waardeverlies teruggaat op een hantering die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, eigenschappen en functiewijze van de waren.

 

5. Contractafsluiting/opslag van de contracttekst en de Algemene voorwaarden

5.1. Het aanvragen van de producten in de internetwinkel vormt een niet bindende en vrijblijvende oproep door onze klanten om een offerte te verstrekken.

5.2. De klanten geven een offerte indien ze binnen het bestelproces meerdere stadia doorlopen, namelijk:

5.2.1. eerst een product uitkiezen dat ze willen kopen en het bestelproces initiëren door op de link ‘naar het winkelmandje’ te klikken;

5.2.2. in het weergegeven virtuele winkelmandje de bestelhoeveelheden selecteren en het bestelproces voortzetten met een klik op de link ‘naar de kassa’;

5.2.3. zich ofwel als geregistreerde klant aanmelden, ofwel een nieuw gebruikersaccount aanmaken;

5.2.4. bij de aanmaak van een nieuw gebruikersaccount de vereiste gegevens invoeren en onze privacyverklaring accepteren;

5.2.5. een facturatieadres selecteren of een nieuw facturatieadres opgeven, evt. een van het facturatieadres afwijkend leveringsadres opgeven en vervolgens op de link ‘voortzetten’ klikken;

5.2.6. een verzendingstype uitkiezen, evt. een commentaar invoeren en vervolgens op de link ‘voortzetten’ klikken;

5.2.7. een betalingswijze selecteren en vervolgens op de link ‘voortzetten’ klikken;

5.2.8. alles nogmaals controleren, evt. corrigeren, onze Algemene voorwaarden incl. informatie omtrent herroeping accepteren en op de link ‘bestellen met betalingsverplichting’ klikken om een wettelijk bindende offerte in te dienen;

5.2.9. volgend op de indiening van een offerte ontvangen klanten een e-mail op het door hen opgegeven e-mailadres. Hierin worden nogmaals alle gegevens vermeld. Onze e-mail bevestigt de bestelling, maar vormt nog niet de aanvaarding van de offerte van de klant.

5.3. Wij kunnen de offerte van de klant binnen 5 dagen naar eigen goeddunken hetzij door een orderbevestiging, hetzij door levering van de waar aannemen.

5.4. De contracttekst en deze Algemene voorwaarden worden opgeslagen en via e-mail aan gebruikers bezorgd.

 

6. Leveringsvoorwaarden/verzendingskosten

6.1. Leveringstermijnen die de klant in zijn bestelling vermeldt, vergen onze bevestiging om geldig te zijn.

6.2. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan indien deze de klant redelijkerwijze kunnen worden opgelegd.

6.3. Kosten voor verpakking en verzending worden afzonderlijk gefactureerd en geïdentificeerd. De precieze kosten blijken uit de productbeschrijving.

 

7. Plicht tot melding van mankementen

7.1. Indien de verkoop voor beide partijen een commerciële transactie is, moet de koper de waar onverwijld na de levering door de verkoper – voor zover zulks in de gebruikelijk gang van zaken doenlijk is – onderzoeken en, zo een gebrek klaarblijkelijk is, de verkoper onmiddellijk hiervan verwittigen.

7.2. Indien de koper de verwittiging achterwege laat, geldt de waar als goedgekeurd, tenware dat het een gebrek betreft dat tijdens het onderzoek niet herkenbaar was.

7.3. Indien later een dergelijk gebrek blijkt, moet de verwittiging onverwijld na de ontdekking plaatsvinden; zo niet geldt de waar ook met het oog op dit gebrek als zijnde goedgekeurd.

7.4. Indien wij het gebrek te kwader trouw verzwegen hebben, kunnen wij geen beroep op deze voorschriften doen.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Tot de volledige betaling van het contractvoorwerp blijft dit ons eigendom.

8.2. Bij handelaren blijft de waar ons eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen uit de contractuele relatie. Wij verbinden ons ertoe, de aan ons toekomende zekerheden op vraag van de klant in die mate vrij te geven waarin de gerealiseerde waarde van onze zekerheden de te zekeren vorderingen met meer dan 20% overstijgt; de keuze van de vrij te geven zekerheden komt aan ons toe.

8.3. Klanten hebben het recht waren waarop eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen. De klant doet thans reeds afstand van alle vorderingen uit de doorverkoop aangaande de geleverde voorbehoudswaar ten bedrage van het factuureindbedrag (inclusief omzetbelasting) van onze vorderingen, met inbegrip van alle nevenrechten die voorrang op zijn overige vorderingen hebben dewelke voor hem ontstaan uit de doorverkoop aan de afnemer of derden. Dit geldt ongeacht of de geleverde waar zonder of na verwerking of vermenging doorverkocht werd. Wij aanvaarden de afstandname.

Na de afstandname heeft de klant het recht, ongeacht onze eigen bevoegdheid, de vordering te innen.

Wij verbinden ons er evenwel toe de vordering niet zelf te innen voor zover de klant zijn betalingsverplichtingen naar behoren naleeft en niet achterstallig wordt, en er in het bijzonder geen aanvraag tot het inleiden van een insolventie- of vereffeningsprocedure over zijn vermogen is ingediend.Is zulks evenwel het geval, dan kunnen wij eisen dat de klant ons de vorderingen bekendmaakt waarvan hij afstand heeft gedaan, alsmede de schuldenaren ervan, en dat hij alle vereiste documentatie voor het innen overhandigt en aan de schuldenaren of de derden de afstandname mededeelt.

8.4. De behandeling en verwerking door de klant van de voorbehoudswaar of van de waar die onder ons zekerheidseigendom valt, geschiedt steeds uit hoofde van en in opdracht van ons, zonder dat hieraan verbintenissen voor ons ontspruiten.Indien een verwerking met voorwerpen geschiedt die niet aan de klant toebehoren, verwerven wij het mede-eigenaarschap van de nieuwe zaak proportioneel in verhouding van de door ons geleverde waar (factuureindbedrag excl. omzetbelasting) ten opzichte van de overige verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking. Voor de door verwerking ontstane zaak geldt überhaupt hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde koopobject. Dit geldt evenzeer indien de klant bij middel van handelingen zoals in zin 2 beschreven het exclusieve eigenaarschap verwerft. De bewaring voor ons geschiedt zonder vergoeding.Indien het koopobject onscheidbaar vermengd wordt met andere niet roerende zaken die niet aan ons toebehoren, verwerven wij het mede-eigenaarschap van de nieuwe zaak proportioneel in verhouding van de waarde van de voor ons geleverde waar (factuureindbedrag excl. omzetbelasting) ten opzichte van de andere vermengde objecten op het tijdstip van de vermenging. Geschiedt de vermenging op dusdanige wijze dat de zaak van de klant als hoofdobject te beschouwen is, dan is overeengekomen dat de klant een proportioneel mede-eigenaarschap aan ons afstaat. De klant bewaart het aldus ontstane exclusieve eigendom of mede-eigendom zonder vergoeding onzerzijds.

 

9. Aansprakelijkheid voor gebreken/verjaringstermijn

9.1. Principieel bestaat een wettelijk recht op aansprakelijkheid voor gebreken, voor zover er geen ander bepaald is.

9.2. Indien de geleverde zaak niet de tussen de klant en ons overeengekomen toestand heeft of deze niet geschikt is voor het krachtens ons contract vooropgestelde gebruik, dan wel indien deze niet voor het gewone gebruik geschikt is en niet een toestand vertoont die bij zaken van dezelfde aard gebruikelijk is en die de klant normaliter kan verwachten, of indien deze niet de eigenschappen bezit die de klant, afgaande op onze publieke verklaringen, had kunnen verwachten, zijn wij verplicht tot nakoming achteraf.

9.3. De nakoming achteraf geschiedt naar keuze van de klant door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door levering van nieuwe waar.

9.4. Zonder afbreuk aan § 275 lid 2 en 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek kunnen wij de nakoming achteraf weigeren indien deze enkel mogelijk is met kosten die niet in verhouding staan.

9.5. Klanten kunnen aanspraken op schadevergoeding wegens een gebrek pas geldend maken wanneer de nakoming achteraf mislukt is. Hun recht blijft onaangeroerd om verdergaande aanspraken op schadevergoeding geldend te maken in overeenstemming met de volgende paragraaf ‘Aansprakelijkheid’.

9.6. Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn bij nieuwe waar twee jaar vanaf levering aan de klant, bij tweedehandse waren één jaar vanaf levering. Dit geldt niet voor aanspraken op schadevergoeding wegens onkosten op grond van gebreken in overeenstemming met de volgende paragraaf ‘Aansprakelijkheid’.

9.7. Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn bij nieuwe waren één jaar vanaf de overdracht van het risico; bij tweedehandse waren wordt de aansprakelijkheid wegens gebreken uitgesloten. Dit geldt niet voor aanspraken op schadevergoeding wegens onkosten op grond van gebreken in overeenstemming met de volgende paragraaf ‘Aansprakelijkheid’. De verjaringstermijn blijft tevens onaangeroerd in geval van een leveringsverhaal krachtens §§ 478, 478 van het Duits Burgerlijk Wetboek; deze bedraagt vijf jaar vanaf levering van de gebrekkige zaak.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1. Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtverzuim uit, indien geen sprake is van schadegevallen door schade aan lijf en leden of de gezondheid, noch van aanspraken krachtens de productaansprakelijkheidswetgeving en indien geen garanties worden beïnvloed. Voorts blijft de aansprakelijkheid onaangeroerd voor het verzuim van plichten waarvan de naleving de ordentelijke uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig kan vertrouwen (wezenlijke contractuele plichten).

10.2. Bij door nalatigheid teweeggebrachte materiële en vermogensschade zijn wij enkel aansprakelijk bij schennis van een wezenlijke contractuele plicht, evenwel qua omvang beperkt tot de bij contractafsluiting voorzienbare en contracttypische schade.

10.3. Hetzelfde geldt voor plichtinbreuken door onze volstrekkers.

 

11. Betalingsvoorwaarden

11.1. Indien niets anders overeengekomen werd, leveren wij tegen vooruitbetaling.

11.2. Indien niet anderszins overeengekomen zijn onze facturen 14 dagen na ontvangst zonder aftrek te betalen.

 

12. Verbod op verrekenen

De ondernemer heeft niet het recht onze aanspraken op betaling te verrekenen met eigen aanspraken, tenware dat de vorderingen op dezelfde contractuele relatie berusten, dan wel onaangevochten zijn of rechtsgeldig vastgesteld.

 

13. Retentierecht

De ondernemer is slechts bevoegd tot uitoefening van het retentierecht in de mate waarin diens tegenaanspraak op dezelfde contractuele relatie berust.

 

14. Mogelijkheden tot buitengerechtelijke schikking

14.1. In geval van geschillen uit online-koopcontracten of online-dienstverleningscontracten kan een door de Europese Unie ter beschikking gesteld ODR-platform voor het beslechten van deze geschillen worden gebruikt, voor zover het door de Europese Unie daadwerkelijk ter beschikking gesteld wordt.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ons e-mailadres luidt: club@gildeclowns.de

 

15. Toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtbank en nevenafspraken

15.1. Het contract, inclusief deze Algemene voorwaarden, is aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland onderworpen. De bepalingen van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980 (CISG, Weens koopverdrag) worden niet toegepast. Deze keuze van de wetgeving geldt niet indien hierdoor aan de consument dwingende bepalingen van het recht van het land waarin hij gewoonlijk resideert onttrokken worden.

15.2. Bij geschillen voor het gerecht is de locatie van de bevoegde rechtbank onze firmazetel indien

15.2.1. de klant handelaar is of

15.2.2. de klant geen algemene bevoegde rechtbank in het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft of

15.3. de klant een rechtspersoon van openbaar recht is.Wij hebben het recht eveneens een klacht in te dienen bij iedere andere wettelijk voorziene bevoegde rechtbank.

15.4. Er zijn geen nevenafspraken gemaakt.

 

16. Salvatorische clausule (gedeeltelijke niet-afdwingbaarheid)

Indien een van de bepalingen ongeldig is, blijft de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangeroerd.

 

17. Herroepingsformulier

 

Aan

GILDE HANDWERK Macrander GmbH & Co. KG

Dingdener Str. 199

46395 Bocholt

 

Fax: +49-2871-188-223

E-Mail: club@gildeclowns.de

 

Bij dezen herroep(en) ik/wij het door mij/ons afgesloten contract over de aankoop van de volgende waren:

 

Besteld op / ontvangen op:

 

Naam van de consument(en):

 

Adres van de consument(en):

 

Handtekening van de consument(en):

 

Datum: